Wykorzystujemy pliki cookies do poprawnego działania serwisu internetowego, oraz ulepszania jego funkcjonowania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.
Regulamin

§1

INFORMACJE OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Portalu Kulturownia.pl

2. Oferta Portalu przeznaczona jest dla osób zainteresowanych tematyką kulturalną.

3. Przedstawione w serwisie informacje, opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów.

4. Do korzystania z Portalu niezbędne jest połączenie z siecią Internet,  urządzenie umożliwiające korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarka stron internetowych.

5. Każdy Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z zapisami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§ 2

DEFINICJE


1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument zamieszczony na stronie www.kulturownia.pl

2. Portal – oznacza stronę internetową o charakterze informacyjno – reklamowym, prowadzoną przez Wydawcę, wraz z jej zawartością.

3. Wydawca – oznacza administratora Portalu – Kulturownia Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Jagiellońskiej 29/203.

4. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Portalu.

5. Zleceniodawca – oznacza podmiot zainteresowany zamieszczeniem reklamy w Portalu.

6. Newsletter – oznacza elektroniczną formę biuletynu rozsyłaną za pomocą poczty elektronicznej.

 

§ 3

KORZYSTANIE Z PORTALU


1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne dla każdego Użytkownika.

2. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Wydawcy problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Portalu. W takim wypadku Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Portalu.

3. Zabrania się korzystania z Portalu w sposób naruszający niniejszy Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także w sposób godzący w dobre obyczaje. W szczególności zabrania się umieszczania w Portalu treści:

a) sprzecznych z prawem;

b) naruszających obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe;

c) uznawanych za wulgarne lub obelżywe;

d) naruszających prawa osób trzecich;

e) zawierających adresy www lub odnośniki prowadzące do stron internetowych niebędących serwisami kulturownia.pl lub jej partnerów handlowych.

4. Treści zabronione będą niezwłocznie usuwane przez Wydawcę.

5. Użytkownik dodając informacje w Portalu wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Wydawcę w celach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

6. Użytkownik może dodawać komentarze do zamieszczanych w Portalu informacji.

7. Informacje oraz komentarze dodawane przez Użytkownika mogą być moderowane przez Wydawcę.

8. Wszelkie informacje i komentarze umieszczane przez Użytkowników są wyłącznie opiniami ich autorów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

9. Portal oferuje usługę rozsyłania Użytkownikowi Newslettera na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

10. Subskrybując Newsletter Użytkownik zgadza się na przesyłanie przez Wydawcę treści o charakterze marketingowym i reklamowym.

 

§ 4

REGULAMIN KONKURSÓW


1. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

2. Każde zgłoszenie musi zostać wysłane na adres podany w treści konkursu i zawierać imię, nazwisko adres oraz miejscowość zamieszkania Użytkownika.

3. Każdy Użytkownik Portalu może przesłać do danego konkursu tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania większej ilości zgłoszeń przez Użytkownika, brane pod uwagę będzie tylko pierwsze.

4. Rozwiązanie konkursu wraz z listą laureatów zostanie opublikowane na łamach Portalu. Dodatkowo każdy zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail z którego zostało przysłane zgłoszenie. Nagrody wysyłane są w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyników. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości wysłanej na adres e-mail instrukcje, w ciągu 30 dni od daty wysłania nagroda przepada. Termin ten może ulec skróceniu jeżeli nagrodę stanowią bilety na imprezy kulturalne. Wówczas nagroda przepada w dniu
wydarzenia z którym powiązana jest nagroda.

5. Wygrana nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana w konkursie lub na jej równowartość pieniężną.

6. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

7. Wydawca nie ponosie odpowiedzilaności za trudności z realizacją konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

 

§ 5

REKLAMA


1. Złożenie zamówienia na publikację ogłoszenia reklamowego oznacza akceptację warunków sprzedaży zawartych w niniejszym Regulaminie oraz Cenniku usług zamieszczonym na Portalu.

2. Pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonych ogłoszeń reklamowych ponosi Zleceniodawca.

3. Materiały do publikacji muszą zostać dostarczone do siedziby Wydawcy stosownie do zasad określonych w Cenniku usług reklamowych zamieszczonym na Portalu.

4. W przypadku błędów w treści reklamy dostarczonej przez Zleceniodawcę do Wydawcy, Zleceniodawca jest obowiązany do dostarczenia poprawionej reklamy z zachowaniem terminów określonych Cennikiem usług reklamowych.

5. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu, Wydawca jest upoważniony do wstrzymania emisji reklamy.

6. Zmiana treści lub korekta reklamy muszą być zgłoszone do Wydawcy z zastrzeżeniem terminów określonych w Cenniku usług reklamowych.

7. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania, po uprzednim uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, korekt ortograficznych, stylistycznych oraz gramatycznych, w treści zleconych projektów reklam.

8. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy publikacji albo też wstrzymania publikacji reklamy w przypadku:

a) sprzeczności reklamy z charakterem publikacji zamieszczanych w Portalu;

b) negatywnej oceny przez Wydawcę treści zawartych w ogłoszeniu reklamowym;

c) braku zapłaty wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych w umowie ze Zleceniodawcą.

9. Publikowane na stronach Portalu informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal nie bierze odpowiedzialności za ich treść.

 

§ 6

PRAWA AUTORSKIE


1. Wszelkie dane zawarte na stronach Portalu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie do celów  prywatnych.

2. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania i wykorzystywania w inny sposób całości lub części informacji zawartych na stronach Portalu. Powyższy zakaz nie dotyczy treści, które zostały w wyraźny sposób oznaczone przez Wydawcę jako dopuszczone do rozpowszechnia, kopiowania oraz powielania.

3. Użytkownicy zobowiązują się respektować prawa autorskie wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zmianami).

 

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem.

2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności § 3 ust. 4 Regulaminu, Wydawca jest uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Portalu.

3. Reklamacje, dotyczące działania Portalu można przesyłać na adres e-mail: redakcja@kulturownia.pl

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) oznaczenie Użytkownika, w tym jego imię i nazwisko albo pseudonim oraz adres e-mail;

b) zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

5. Reklamacje, które nie zawierają informacji, o których mowa w § 6 ust. 4 nie zostaną rozpatrzone.

6. Wydawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania,

7. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Wydawca poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu o wyniku rozpatrzonej reklamacji.

 

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Wydawca w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników Portalu. Korzystanie z Portalu nie wymaga przedstawienia jakichkolwiek danych, pozwalających na identyfikację Użytkownika. Dostęp do wszelkich informacji merytorycznych Portalu nie wymaga od Użytkownika pozostawienia informacji poufnych.

2. Wyjątek stanowią dodatkowe usługi oferowane przez Portal np. ankiety i konkursy, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Portalu. Dane uzyskane na tej drodze mają dla Wydawcy charakter informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb Wydawcy.

3. Podczas wizyty Użytkownika w Portalu, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w szczególności: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.

4. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a Portalem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania Użytkownika.

5. Po uprzedniej dobrowolnej subskrypcji Newslettera dane Użytkownika mogą zostać wykorzystane w celu wysłania Newslettera.

6. Administratorem danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników jest Wydawca.

7. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8. Dane zebrane o Użytkowniku nie będą sprzedawane podmiotom trzecim.

9. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

10. W przypadku naruszenia Regulaminu Portalu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

11. Użytkownik może wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas subskrypcji Newslettera. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

12. Portal może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Portalu. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

13. Wydawca nie odpowiada za stosowanie cookies na innych stronach Internetowych, dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Portalu.

14. Komunikacja między komputerem Użytkownika a serwerem Portalu podczas zbierania danych osobowych, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo bazy danych Portalu zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

15. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

16. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są w Portalu.

 

§ 9

ZMIANY REGULAMINU


1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia w Portalu.

2. Wydawca zastrzega prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia opublikowania ich w Portalu.